“Mbështetja psikologjike për fëmijët e ngujuar”

“Mbështetja psikologjike për fëmijët e ngujuar dhe familjet e tyre,për shkak të gjakmarrjes në Qytetin Shkodër dhe rrethinat e saj”

Projekti do tё favorizojё 33 femije te ngujuar  tё moshës 6-18 vjeçare qё jetojnё nё kushtet e gjakmarrjes  dhe me frikën për të  dalë jashtë shtëpive të tyre. Projekti  parashikon  realizimin e sancave psikologjike te drejtpërdrejtata me qëllim asistencën psikologjike dhe mbështjen emocionale nga psikologë profesionistë që do jenë nga QKSHP (Qendra e Keshillimit dhe Sherbimeve Psikologjike). Po ashtu ky shërbim do iu ofrohet dhe pjesëtareve të familjeve të ngujuara me qëllim që puna të jetë më gjithëpërfshirëse duke siguruar  një ambient familjer mëmbështetës pëfëmijët. Pёr njё shёrbim sa më të sigurtë, sa mё cilësor dhe profesional në kushtet e ngujimit qëndodhen këta fëmijë, Qendra e Keshillimit dhe Sherbimeve Psikologjike QKSHP,  do të ofrojë këtë shërbim në shtëpitë e tyre.