‘Policimi ne komunitet’

Ky projekt ka për qëllim:
1.    Të qartësojë dhe të afrojë qasjen në punën me adoleshenta, duke përfshirë standartet e përditësuara, praktikat më të mira për zhvillimin e oficerëve të policisë dhe përshtatjen dhe adoptimin e këtyre praktikave.
Objektivat e ketij projekti jane:
a)    Të përmirësojë cilësinë e marrëdhënieve të PSH me të rinjtë dhe komunitetin, ku ky përmirësim konsiston në reduktimin e ankimeve, përballjeve dhe arrestimeve të të miturve për shkelje ligjore, po ashtu dhe integrim të përmirësuar policisë me programimin e komunitetit dhe burimeve, si dhe nga ana tjetër rritjen e besimit të të rinjve tek PSH.
b)    Të promovojë përdorimin e strategjive efektive dhe taktikave për të ndihmuar reduktimin e stresit në punë të oficerëve të policisë, ku gjithashtu parashikohet reduktimi i konflikteve të të miturve
c)    Ti japë mundesi të rinjëve të mos paragjykojnë punën e policise, sikur nuk “punohet”. Por në një ditë të jenë ata qe do ndjekin nga afer punën e tyre, duke qenë pjesë e patrulles së përgjithëshme. Pra, do kemi “ndërrim rolesh”.